fbpx

  Napisz do nas!

  Podaj swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą.

  ENERGOMIX S.A.

  Oferta

  01

  Efektywność energetyczna

  • Centrum Efektywności Energetycznej (sprawdź naszą stronę internetową -> cefen.pl) jest wyspecjalizowaną jednostką Energomix S.A. odpowiedzialną za obszar efektywności energetycznej oraz usług elektroenergetycznych. Dysponujemy własnym zespołem audytorów z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów poprawy efektywności energetycznej, a także współpracujemy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce i korzystamy z ich zasobów ludzkich przy wykonywaniu zaawansowanych prac badawczych. Jesteśmy na liście zaufanych firm wykonawczych współpracujących z Innogy Stoen Operator oraz Energa Operator. Nasze usługi obejmują:

  • 02

   Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa

   • Nasza firma oferuje przeprowadzanie audytów energetycznych zgodnych z wytycznymi zawartymi w Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz w normie PN-EN 16247. Celem audytu energetycznego jest wskazanie usprawnień energetycznych do zrealizowania w ramach działalności podmiotu audytowanego.

    Audyt energetyczny składa się z:

    • bilansu energetycznego podmiotu audytowanego,
    • zalecanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną,
    • analizy wpływu zalecanych przedsięwzięć na efektywność ekonomiczną i oddziaływanie na środowisko.

    Obszary audytu energetycznego:

    • Podczas audytu energetycznego szczegółowej analizie poddawane są:
    • źródła ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
    • układy i instalacje grzewcze, ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, wentylacji, chłodzenia, sprężonego powietrza,
    • budynki i instalacje przemysłowe,
    • oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne,
    • sieci przesyłowe ciepła, gazu ziemnego, energii elektrycznej,
    • urządzenia i procesy technologiczne,
    • transport.

    Kto musi wykonać audyt energetyczny?

    Obowiązek wykonania audytu energetycznego spoczywa na każdym przedsiębiorstwie, które w dwóch ostatnich latach obrotowych spełniło przynajmniej jeden z warunków:

    • zatrudniało średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników;
    • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro oraz suma aktywów bilansów sporządzonych na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość w złotych 43 milionów euro.

    Dlaczego warto przeprowadzić audyt energetyczny w przedsiębiorstwie?

    • Obowiązek ustawowy – kara do 5% przychodów z poprzedniego roku podatkowego za nieprzeprowadzenie audytu w terminie do 30.09.2017 r.
    • Identyfikacja słabych punktów – wskazanie newralgicznych obszarów gospodarki energetycznej wymagających poprawy
    • Rekomendacje – wskazanie oraz opracowanie pod kątem technicznym i ekonomicznym przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.
    • Oszczędności – rezultatem wykonania pełnego audytu oraz przedsięwzięć jest uzyskanie oszczędności (zarówno po stronie eliminacji strat jak również potencjalnych dochodów).
    • System zarządzania energią – audyt energetyczny jest w znaczącym stopniu wkładem do dokumentacji systemu ISO 50 001.
    • Każdy audyt energetyczny przeprowadzany jest przez wysoko wykwalifikowany zespół posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie auditingu. Swoją wiedzą wspierają Nas również pracownicy dydaktyczni Politechniki Warszawskiej. Do wszystkich pomiarów używany jest wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny.

    Na podstawie audytu sporządzany jest raport, który opiera się na aktualnych, reprezentatywnych i możliwych do zidentyfikowana danych dotyczących zużycia energii. Zawiera on szczegółowy opis struktury zużycia energii, obejmujący także procesy technologiczne, budynki i transport. Przedstawiane zostają również propozycje możliwych do przeprowadzenia inwestycji mających na celu podwyższenie efektywności energetycznej w danych obszarach oraz analiza ich opłacalności. Koszt audytu energetycznego oraz okres jego trwania jest ustalany wraz z Klientem na podstawie wyznaczenia charakterystyki zakładu oraz określenia zakresu audytu.

   • 03

    Audyt efektywności energetycznej

    • Centrum Efektywności Energetycznej oferuje przeprowadzenie audytów efektywności energetycznej, które zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dn. 20 maja 2016 roku są niezbędne do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białego certyfikatu.

     Po co przedsiębiorstwu białe certyfikaty?

     Białe certyfikaty dają wymierny zysk finansowy każdemu przedsiębiorstwu. Każda zaoszczędzona tona oleju ekwiwalentnego pozwala osiągnąć zyski nawet do 2 000 zł. Ponadto, przedsiębiorstwo po przeprowadzonych inwestycjach jest mniej energochłonne, co pozwala obniżyć opłaty za energię elektryczną i inne paliwa.

     Czym jest audyt efektywności energetycznej?

     Audyt efektywności energetycznej opracowany przez naszą firmę zawiera analizę zużycia energii oraz określa stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji. Zawiera także wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

    • 04

     Audyt termomodernizacyjny budynku

     • Audyt termomodernizacyjny budynku jest to ekspertyza określająca obciążenie cieplne budynku, wskazanie sposobów na zmniejszenie zapotrzebowania ciepła (ewentualnie ciepła i chłodu) i analiza techniczno-ekonomiczna opłacalności ekonomicznej przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. Audyt ma na celu wskazanie najbardziej opłacalnych sposobów poprawy efektywności wykorzystania ciepła w budynkach, zazwyczaj uwzględniając aktualnie obowiązujące akty prawne dotyczące własności cieplne przegród budowlanych i rozwiązań energetycznych. Pozwala inwestorowi znaleźć optymalne dla niego rozwiązania i uniknięcie nietrafionych inwestycji. Audyt termomodernizacyjny jest też niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych takich jak premia termomodernizacyjna, dofinansowanie w ramach programów pomocowych dotyczących ochrony środowiska.

      Obejmuje elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii, w tym m.in.:

      • przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy),
      • okna,
      • instalacje grzewcze,
      • instalacje wentylacyjne,
      • instalacje klimatyzacyjne,
      • instalacje ciepłej wody użytkowej,
      • oświetlenie,
      • zastosowanie wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii).

      W ramach oferty audytu termomodernizacyjnego oferujemy audyt energetyczny na potrzeby:

      • Pozyskania premii termomodernizacyjnej,
      • Pozyskania środków w ramach projektu „Czyste powietrze”,
      • Pozyskania środków pomocowych w ramach programów pomocowych ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW,
      • Poszukiwania przez inwestora najkorzystniejszych modernizacji energetycznych w budynkach,
      • Pozyskanie środków z innych źródeł finansowania, gdzie wymagany jest audyt termomodernizacyjny budynku.
      • W zależności od potrzeb klienta nasza oferta obejmować może też kompleksową obsługę przy składaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych.
     • 05

      Optymalizacja kosztów dystrybucyjnych energii elektrycznej i gazu ziemnego

      • W Energomix przykładamy szczególną uwagę do analizy możliwości optymalizacji kosztów dystrybucyjnych, gdzie można uzyskać znaczące oszczędności bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Konstrukcja rynku energii nie pozwala na zmianę firmy świadczącej usługi dystrybucji (monopol lokalny), natomiast odbiorca, w ramach zapisów taryfy OSD, ma swobodę kształtowania parametrów wpływających na koszty dystrybucyjne. Koszty przesyłowe stanowią średnio 30-40% wysokości faktury za energię elektryczną. Istotne jest, aby dobrać parametry umowy z Operatorem Systemu Dystrybucji w optymalny dla odbiorcy sposób. Z naszych doświadczeń wynika, że średnie oszczędności po audycie Energomix oraz przeprowadzonym czynnościom optymalizacyjnym sięgają średnio 20% kosztów dystrybucyjnych, a w wybranych przypadkach udaje nam się obniżyć koszty dystrybucji nawet o 80%. Nasze działania polegają na cyklicznej optymalizacji i kontroli profilu energetycznego w ramach taryfy OSD według poniższego schematu:

       Pracę dla Klienta rozpoczynamy od wnikliwej analizy jego faktur i umów oraz wywiadem dotyczącym charakterystyki odbioru energii. Możemy także przeprowadzić wizję lokalną i pomiary, w szczególności przy kompensacji mocy biernej lub weryfikacji profilu godzinowego zużycia energii. Po analizie wstępnej przedstawiamy raport, ofertę i podpisujemy z Klientem umowę optymalizacji. Nasze wynagrodzenie jest uzależnione od wysokości oszczędności uzyskanych przez odbiorcę (success fee).

       Dobór grupy taryfowej (dla segmentu dystrybucyjnego)

       Dobór odpowiedniej grupy taryfowej do profilu godzinowego poboru może zmniejszyć Państwa koszty zmienne przesyłowe nawet do 40%. Czynnikami determinującymi opłacalność zmiany grupy taryfowej są stawki określone w taryfie OSD dla każdej grupy taryfowej oraz profil godzinowy poboru. Zmiana trwa do 2 miesięcy i może wiązać się z wymianą licznika. Zmiana grupy taryfowej jest bezpłatna i możliwa raz w roku. Zmiany można dokonywać bezpłatnie wyłącznie w zakresie grup taryfowych o podobnej charakterystyce przyłącza (moc umowna, zabezpieczenia przedlicznikowe – np. z C11 na C12a). Natomiast, zmiana grupy taryfowej z C21 na C11 wymagałaby modyfikacji układu pomiarowego (z bezpośredniego na półpośredni), co wiąże się najczęściej z kosztami po stronie odbiorcy. Przy zmianie grupy taryfowej należy uwzględnić koszty stałe, gdyż zazwyczaj zmieniają się również stawki sieciowe stałe (za kW).

       Dopasowanie mocy umownej

       Element określany w warunkach przyłączeniowych oraz w pierwszej umowie z dostawcą, za który płacą Państwo stałą opłatę w wysokości iloczynu mocy umownej i stawki za kW. W sytuacji, gdy systematycznie jest przekraczany poziom mocy zamówionej, w celu uniknięcia kar za przekroczenia, warto wystąpić o jej zwiększenie (bezpłatnie do wysokości mocy przyłączeniowej oraz w ramach możliwości technicznych układu pomiarowego). Z kolei, gdy podana jest zawyżona moc umowna w stopniu min. 20%, warto pomyśleć o obniżeniu jej poziomu. Zmniejszenie mocy umownej dokonuje się na koniec roku dla kolejnego roku (bezpłatnie). Z kolei zmniejszenie w trakcie roku powoduje wzrost stawki sieciowej stałej o 10%. Odbiorca ma prawo zamówić różne poziomy mocy w poszczególnych miesiącach (sezonowość produkcji).Warto również zweryfikować możliwość zmiany typu przyłącza w celu optymalizacji stawek zmiennych i stałych w dystrybucji.

       Kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej

       Energomix świadczy usługi kompensacji mocy biernej dla odbiorców, którzy ponoszą z tego tytułu opłaty na rzecz Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Zakładamy, że inwestycja w urządzenia do kompensacji mocy biernej jest ekonomicznie uzasadniona, gdy wydatki miesięczne przekraczają 300 zł. Średni koszt inwestycji wynosi 5-10 tys. zł. Moc bierna jest wielkością opisującą pulsowanie energii elektrycznej między elementami obwodu elektrycznego. Ta oscylująca energia nie jest zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło, niemniej jednak jest ona konieczna do funkcjonowania urządzeń elektrycznych (np. transformatorów, silników). Wyróżnia się moc bierną indukcyjną i pojemnościową.

       • KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ INDUKCYJNEJ – Kondensatory mocy biernej indukcyjnej mają na celu zredukowanie wielkości pobieranej mocy biernej. Źródłami mocy biernej indukcyjnej są np. zainstalowane silniki indukcyjne, zainstalowane transformatory w sieci.
       • KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ POJEMNOŚCIOWEJ – Kompensacja mocy biernej pojemnościowej polega na zainstalowaniu układu dławików kompensacyjnych z automatyczną regulacją mocy kondensatora. Źródłami mocy biernej pojemnościowej są np. rozległe linie kablowe będące pod ciągłym napięciem, systemy podtrzymania energii dużej mocy.

       Oferujemy wiele form finansowania zakupu urządzeń do kompensacji mocy biernej. Jeśli odbiorca zdecyduje się na zakup energii elektrycznej, to usługi kompensacji mogą być wliczone w cenę lub inwestycja może być spłacana w ratach (z oszczędności). Istnieje także możliwość leasingu lub kredytowania urządzeń.

      • 06

       Oświetlenie energooszczędne

       • Zapewniamy pełen serwis związany ze sprzedażą, finansowaniem i obsługą oświetlenia energooszczędnego LED oraz innych typów oświetlenia energooszczędnego np. indukcyjnego. Oferujemy oprawy i źródła światła. Każdy projekt traktujemy indywidualnie. Ofertę przygotowujemy na podstawie ankiety inwentaryzacyjnej oświetlenia. Współpracujemy z producentami z Polski, Niemiec, Holandii oraz Chin. W związku z tym posiadamy produkty „na każdą kieszeń”. Zapraszamy do pobrania prezentacji produktowej oraz ankiety inwentaryzacyjnej. Działamy również w systemie ESCO – finansowanie inwestycji przez Energomix i spłata z oszczędności przez Klienta w okresie trwania umowy ESCO (zazwyczaj 5 lat).

       • 07

        Systemu monitoringowe

        • System monitoringu parametrów energetycznych online służy do świadomego korzystania i kontrolowania parametrów energetycznych w obiekcie. Średnie oszczędności wynikające z zastosowania systemu sięgają 5-10%. System działa w oparciu o urządzenia instalowane w sieci odbiorcy, które są kompatybilne z licznikiem. Poprzez system GSM lub Internet przesyłane są dane do serwera, a użytkownik może śledzić parametry, tworzyć raporty, alerty, symulacje kosztów w przeglądarce internetowej. Do systemu mogą być podłączone sterowniki pozwalające np. na kontrolę poboru mocy (strażnik mocy). Klient płaci za urządzenie oraz miesięczny abonament za dostęp i obsługę systemu.

        • 08

         Monitoring i walidacja rozliczeń

         • W wyniku obserwacji rynku energetycznego zauważyliśmy konieczność wsparcia naszych Klientów w zakresie monitoringu i walidacji rozliczeń (faktur) oraz przejęcia obsługi kontaktów z dostawcami energii. Stąd powstała koncepcja usługi świadczonej w ramach miesięcznego abonamentu, która zawiera następujące elementy:

          • Walidacja faktur – sprawdzenie merytoryczne faktur z OSD i sprzedawcą, uzgodnienie danych pomiarowych.
          • Wnioski i reklamacje – obsługa wniosków i reklamacji do dostawców.
          • Alerty – wskazywanie i obsługa wrażliwych punktów (moc umowna, grupa taryfowa, energia bierna).
          • Raporty okresowe – analityka kosztów energii w układzie okresowym oraz budżetowanie kosztów energii,
          • Monitoring rynku – bieżące monitorowanie rynku i przedstawiania raportów dotyczących cen (wybór daty wejścia na rynek, optymalnej strategii zakupowej) i technik redukcji kosztów energii.
         • 09

          Przeglądy i pomiary

          • Nasz wykwalifikowany zespół wykonuje przeglądy okresowe instalacji elektrycznych. Ponadto, przeprowadzamy pomiary analizatorem sieci elektrycznej, aby zweryfikować główne parametry elektryczne (uziemienie, etc.). Specjalizujemy się również w prowadzeniu obowiązkowych (wg ustawy Prawo Budowlane) 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej z pomiarami. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem pomiarowym wysokiej klasy. Wykonujemy także badania kamerą termowizyjną Keysight U5855A.

           Nasi audytorzy wykonują badania termowizyjne oraz pełny audyt cieplny budynku w programie Audytor OZC. Dysponujemy także specjalistycznym sprzętem pomiarowym: miernik mikroklimatu KIMO AMI310, przepływomierz bezinwazyjny NFM100H, analizator spalin KIMO KIGAZ 80.

          • 010

           Ślad węglowy

           • Pragnąc pomóc Państwu w rozwoju firmy, poprzez stosownie standardów CSR oraz widząc potencjał w rozwijaniu usług i produktów zeroemisyjnych, które pomogą zredukować ślad węglowy (CO2) oferujemy Państwu:

            • pomiar śladu węglowego dotyczącego energii elektrycznej w zakresie 1 i 2 oraz udzielenie rekomendacji wraz z uzasadnieniem odnośnie sposobów jego redukcji,
            • wsparcie w  wyborze strategii zamówień dla gwarancji pochodzenia energii (GoO) i/lub innych produktów ograniczających ślad węglowy np. umów PPA, carbon offsets, akredytacje instalacji EcoEnergy itp.,
            • określenie uwarunkowań w przygotowaniu koncepcji wykorzystania ww. produktów w zakresie możliwych do realizacji działań marketingowych, związanych z redukcją negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko,
            • analizę pod kątem czynników wpływających na cenę gwarancji pochodzenia energii (rodzajów źródeł i technologii wytwarzania energii w tych źródłach, lokalizacji źródeł, sposobów zakupu i certyfikacji tych źródeł) oraz  wybór optymalnego momentu akceptacji warunków cenowych,
            • przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na dostawę usług z  zakresu pozyskania specjalnych warunków zakupu zielonej energii współpracując z szerokim gronem dostawców.